شرکت ملی نفت

شرکت ملی نفت

اجرای پروژه سیستم کنفرانس شرکت ملی نفت ایران:

  • سیستم کنفرانس 15 نفره تلویک
  • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
  • سیستم صوت جانبی
  • سیستم نمایش تصویر
  • سیستم پرزنتیشن
سیستم کنفرانس شرکت نفت

شرکت ملی نفت ایران

 

شرکت ملی نفت ایران

سایر پروژه‌ها