دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اجرای پروژه سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

  • سیستم کنفرانس 33 نفره تلویک
  • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
  • سیستم صوت جانبی
  • سیستم نمایش تصویر
  • سیستم پرزنتیشن

 

  • دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان