اجرای پروژه سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

اجرای پروژه سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

اجرای پروژه سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه
سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

سیستم صوت سالن شامل :

1- بلندگو 200 وات 8 اینچ الکتروویس مدل ZX 1 تعداد : 6 عدد

2- بلندگو 10 اینچ اکتیو الکتروویس مدل ELX 200-10P تعداد : 1 عدد

سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه
سالن کنفرانس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

مشاهده بیشتر