دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اجرای پروژه سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

 • سیستم کنفرانس 33 نفره تلویک
 • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
 • سیستم صوت جانبی
 • سیستم نمایش تصویر
 • سیستم پرزنتیشن

 

 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مشاهده بیشتر

شرکت ملی نفت

شرکت ملی نفت

اجرای پروژه سیستم کنفرانس شرکت ملی نفت ایران:

 • سیستم کنفرانس 15 نفره تلویک
 • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
 • سیستم صوت جانبی
 • سیستم نمایش تصویر
 • سیستم پرزنتیشن
سیستم کنفرانس شرکت نفت

مشاهده بیشتر